Uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Općim uvjetima  uređuje se korištenje web stranica i  usluge Web trgovine tvrtke VIVA d.o.o. od strane korisnika .

VIVA d.o.o. zadržava u svakom trenutku pravo mijenjanja i ažuriranja web stranica kao i izmjena i dopuna Općih uvjeta bez prethodne najave.

Korištenje

VIVA internet stranice odnosno „ VIVA Web trgovina “ mogu se koristiti za Vašu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje prema Uvjetima kupnje koji su niže navedeni.
Molimo Vas da uvjete kupnje koji slijede, obavezno pažljivo pročitate prije korištenja www.viva.hr odnosno „ VIVA Web trgovine“, u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istom ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Kada pristupate kupnji naših proizvoda putem online kupnje ili posjećujete ove internet stranice radi dobivanja informacija o pojedinom proizvodu, smatra se da ste upoznati i da ste suglasni s ovim Uvjetima kupnje, u suprotnom se VIVA d.o.o. oslobađa svake odgovornosti.  Ako niste suglasni s ovim Uvjetima kupnje tada nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima, već posjetite naše sjedište u Varaždinu, Krešimira Filića 63, gdje će Vam naše stručno i ljubazno osoblje dati sve potrebne informacije.

Pojmovi

VIVA Web trgovina je usluga koja omogućuje kupnju proizvoda tvrtke VIVA d.o.o.  putem web stranica.
Prodavatelj:
Trgovačko društvo  VIVA d.o.o.,
Varaždin, Krešimira Filića 63.,
OIB 74519915443,
broj telefona:  +385 42 312 885,
fax: +385 42 206 247,
e-pošta: viva@vz.t-com.hr

VIVA Web trgovina je web stranica www.viva.hr u vlasništvu Prodavatelja i upotreba iste se ne naplaćuje, dok se za sam pristup internetu i korištenju daljinskog prijenosa podataka, te naknadi za pružanje takve usluge, obratite svojem operateru.

Online kupnja ili internet prodavaonica je način ostvarivanje kupnje proizvoda putem „VIVA Web trgovine“.

Proizvodi Prodavatelja su istaknuti na „VIVA Web trgovina“ i moguće ih je kupiti putem online kupnje.

Informacije o proizvodima ponuđenim na viva.hr su preuzete s deklaracija pojedinog proizvoda, unutarnjih uputa proizvoda ili su preuzete iz materijala (brošura, letaka, web stranica) koje je uredio proizvođač, uvoznik ili dobavljač pojedinog proizvoda. Fotografije su preuzete od proizvođača odnosno dobavljača i ne moraju nužno biti identične. Nastojimo pružiti što točnije i detaljnije informacije o pojedinom proizvodu. Zadržavamo pravo pogreške u opisu ili fotografiji pojedinog proizvoda. Prodavatelj zadržava pravo izmjene informacija (uključujući cijene artikala i akcijske ponude) na stranicama bez prethodne najave.

Korištenje „VIVA Web trgovine“ omogućava pristup stranici www.viva.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja internet kupnje.

Korisnik „VIVA Web trgovine“ je svaka osoba, privatna ili pravna, koja web stranicu www.viva.hr koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

Kupac proizvoda je svaka fizička ili pravna osoba koja kupuje proizvode „VIVA Web trgovine“ na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja, a koji čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između VIVA d.o.o. i Kupca.
Ovim općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i VIVA d.o.o.„VIVA Web trgovine“, a u odnosu na uvjete i način kupnje proizvoda, naplate, uvjete i načine plaćanja/autorizacije, zaštiti podataka i privatnosti, dostavi i isporuci, ograničenja odgovornosti, reklamacije, naknada za ponovno naručivanje, nove korisnike i druga pitanja vezana uz VIVA d.o.o. „VIVA Web trgovine“

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i VIVA d.o.o. zaključen je u trenutku kada Kupac plati robu.

Maloprodajna cijena je cijena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je u eurima s pripadajućim PDV-om.

Prihvaćena ponuda je ponuda po kojoj je izvršena uplata.

Predugovorne obavijesti

Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj mora Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

 1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti
 2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte
 3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa
 4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka
 5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed
 6. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi
 7. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca
 8. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji
 9. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu, roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način
 10. tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona
 11. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora
 12. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke
 13. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu
 14. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona
 15. trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje
 16. minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji
 17. pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja
 18. ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja
 19. ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati
 20. mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.

Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača neophodne, nalaze se u ovim Uvjetima kupnje.

UVJETI KUPNJE

Korištenjem „VIVA Web trgovine“ smatra se da je korisnik iste upoznat s ovim Uvjetima kupnje te da iste prihvaća.
Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik „VIVA Web trgovine“ nije pročitao Uvjete kupnje.

KORIŠTENJE USLUGE WEB TRGOVINE

Korištenje usluge Web trgovine dostupno je svim Korisnicima.
Svaki Korisnik može se i registrirati.

PRIJAVA KORISNIKA

Prilikom prve kupnje svaki kupac mora ispuniti obrazac za prijavu, prilikom čega je obavezan ispuniti sva zahtijevana polja istinitim i točnim podacima.

Prijavom korisnik potvrđuje:

 • da u cijelosti prihvaća Opće uvjete, posebno u dijelu kojem se oni odnose na Web trgovinu
 • potpunost, istinitost i točnost podataka
 • da pristaje na korištenje takvih osobnih podataka

REGISTRACIJA KORISNIKA

Registrirani korisnik je svaka potpuno poslovno sposobna , pravna ili fizička osoba,  koja se  registrirala za korištenje usluge Web trgovine i koja prihvaća uvjete poslovanja VIVA d.o.o.
Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke.
VIVA d.o.o. ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što korisnik javi o vjerojatnoj zlouporabi, izvršiti sve potrebne radnje kako bi se izbjegle daljnje posljedice. 

U slučaju da se korisnik želi odregistrirati, tvrtka VIVA d.o.o. se obvezuje da će iz Registra podataka ukloniti sve osobne podatke koji su uneseni prilikom registracije i korištenja web stranica.

 ZAŠTITA PODATAKA

Svi podaci koji se odnose na Vaš identitet, tretirat će se u skladu sa važećim propisima o zaštiti osobnih podataka, te Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ

VIVA d.o.o. će Vaše osobne podatke čuvati u tajnosti, te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne suglasnosti.
Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana posebnim zakonom.

CIJENE

Cijene proizvoda izražene su u eurima (EUR) i uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV).
Cijene proizvoda u Web trgovini temelje se na cjeniku koji se formira više puta godišnje temeljem  promjena cijena dobavljača.

Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.

Akcijske cijene vrijede do isteka roka koji je naveden na samoj internet stranici ili do isteka zaliha. Prilikom kupnje veće količine proizvoda postoji mogućnost odobravanja dodatnog rabata kao i produženih rokova plaćanja.

Mogućnost ugovaranja posebnih uvjeta i rabata temeljem dosadašnje suradnje, avansnog plaćanja i rabata na veće količine.

KUPNJA I NARUČIVANJE PUTEM WEBSHOP USLUGE

Prodavatelj robe ponuđene na web stranicama je VIVA d.o.o., a Kupac je registrirani korisnik koji odabere bar jedan proizvod, popuni elektronski obrazac narudžbe i pošalje ga Prodavatelju.

Robu je moguće naručiti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.
Roba se naručuje elektronskim obrascem na web stranicama, a Kupac obavijest o potvrdi isporuke dobiva na E-mail adresu unesenu u elektronski obrazac.

Ukoliko roba nije na raspolaganju, Prodavatelj će obavijestiti Kupca na e-mail adresu o mogućem roku isporuke.
Kupac tada može prihvatiti novi rok isporuke ili otkazati narudžbu.

Na temelju kupnje izvršene putem Web trgovine izdaje se veleprodajni ili maloprodajni račun koji se šalje zajedno sa robom

OTPREMA I DOSTAVA PROIZVODA

Okvirni rok isporuke proizvoda raspoloživih na zalihi je tri do pet radnih dana, i to unutar radnog vremena kurirske službe putem koje se vrši dostava. U slučaju da kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.
VIVA d.o.o. će Kupcu obračunati troškove dostave u iznosu od 4,15 EUR sa PDV-om po pošiljci ako se radi o uobičajenim pošiljkama težine do 5 kg.

Što se tiče troškova isporuke, VIVA d.o.o. zadržava pravo izmjene cijena bez prethodne najave.
Rok isporuke je odmah nakon prihvata narudžbe (osim ukoliko u trenutku narudžbe robe nema u skladištu, te se u tom slučaju isporuka vrši prema dogovoru).
Dostavu vrši Prodavatelj (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem dostavne (kurirske) službe (Hrvatska pošta, Intereuropa i slično).
Proizvodi će biti složeni i zapakirani na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Prilikom preuzimanja dostavljenih proizvoda, Kupac je dužan obaviti pregled pošiljke na sljedeći način:

 • provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja.
 • obavezno otvoriti pošiljku pred dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode  s računom, a ukoliko nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavljaču jer naknadne reklamacije Prodavatelj neće uvažiti.Pri preuzimanju dostavljenih proizvoda, provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu. Potpisom potvrde o primitku pošiljke Kupac je suglasan da nema prigovora na isporučene proizvode. Ako je Kupac prilikom pregleda dostavljenih proizvoda na gore opisan način našao razlog za reklamaciju, robu treba odmah reklamirati dostavljaču jer naknadne reklamacije Prodavatelj neće uvažiti.

Prilikom dostave, uz dostavljene proizvode, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (jamstveni list, obavijest o proizvodu, upute za korištenje proizvoda, tehnička uputa, izjava o sukladnosti i drugo), račun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati, ukoliko ne postoji razlog za reklamaciju. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je Kupac pregledom pošiljke uočio da su preuzeti proizvodi bez oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovaraju proizvodima s računa te da su uz proizvode isporučene sve isprave sukladno zakonskim propisima.
U slučaju kada Kupac naručene i plaćene proizvode odbije preuzeti bez valjanog razloga, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca naknadu troškova manipulacije i transporta.
Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi robu do kata na kojem stanuje Kupac već samo do ulaza u stambenu zgradu.

NAČIN PLAČANJA

Plaćanje naručenih proizvoda vrši se na temelju izdanog veleprodajnog ili maloprodajnog računa koji se šalje zajedno s robom.
Rok plaćanja za veleprodajne račune je 30 dana od izdavanja računa.
Rok plaćanja za maloprodajne račune je unaprijed prema ponudi ili pouzećem (gotovinom prilikom preuzimanja).

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAĆA

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/2014), Kupac može poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte kao i u poslovnim prostorijama Prodavatelja na adresi Varaždin, Krešimira Filića 63. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama/trgovini, Prodavatelj je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak. Formular za pisani prigovor možete skinuti ovdje:  FORMULAR ZA PISANI PRIGOVOR

Podaci potrebni za podnošenje prigovora:

 • poštom – na adresu: VIVA d.o.o., Krešimira Filića 63, 42000 Varaždin
 • e-mailom – na e-mail adresu: viva@vz.t-com.hr
 • telefaxom – na broj: +385 42 206 247
 • ili  izravno u poslovnim prostorijama na adresi VIVA d.o.o., Krešimira Filića 63, 42000 Varaždin. Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga.
  Odgovor na prigovor Kupca, Prodavatelj će u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.
  U suprotnom se Kupac može obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.

POVRAT (REKLAMACIJA)

Kupac ima pravo na povrat/reklamaciju neispravne ili robe s greškom u roku od 7 dana od primitka iste.
Reklamacije se zaprimaju pisanim putem na e-mail viva@vz.t-com.hr  nakon čega će Prodavatelj dati Kupcu upute o daljnjem postupanju.
Prodavatelj će u najkraćem mogućem roku Kupcu zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupni plaćeni iznos ukoliko nije moguće realizirati zamjenu.
Prodavatelj ne uvažava Kupcu pravo na reklamaciju u slučaju:

 • da je roba oštećena nestručnim rukovanjem ili upotrebom
 • da je roba evidentno korištena i ispravna ili djelomično potrošena i ispravna
 • oštećena jer se Kupac nije pridržavao uputa za korištenje
 • oštećena mehanički fizičkim putem.

Također reklamaciju nije moguće izvršiti ukoliko Kupac računom ne može dokazati da je roba kupljena putem Web shopa i kada je kupljena.
Registrirani korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena).
Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada VIVA d.o.o. nije dužna vratiti novac ili dostaviti zamjenski proizvod.
Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

OTKAZIVANJE UGOVORA

Kupac može otkazati ugovor ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) radnih dana.
Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod.
Kupac mora obavijestiti trgovca o otkazivanju ugovora pismenim putem.
To može učiniti putem  OBRASCA ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA  koji je propisan Pravilnikom o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljnju i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija.
Ugovor se smatra otkazanim kada trgovac primi pismenu obavijest.
U slučaju otkazivanja ugovora kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu u roku od 7 dana od otkazivanja ugovora.
Proizvod(i) koje vraćate moraju biti kompletni, u originalnoj i neoštećenoj ambalaži sa svim pripadajućim neoštećenim dijelovima, priborom i dokumentacijom. Korišteni proizvodi ne mogu se vratiti.
Otkaz ugovora kupac ima pravo sukladno Zakonu o zaštiti potrošača po Odsjeku IV, članku 72, koji govori o općim odredbama za ugovore sklopljene na daljinu:
* svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovom članku Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od četrnaest dana
* u slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed
*ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavka 1. ovog članka počinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Trgovac se obvezuje Kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva (uvećan za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun) u roku od četrnaest (14) radnih dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora.

Isključenje prava na otkaz ugovora

Potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 79. Zakona o zaštiti potrošača ako je riječ o ugovoru:

 • o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani prekid ugovora
 • o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju
 • o prodaji knjiga i drugih publikacija.ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA 

  Posjećivanjem i korištenjem web stranica korisnik prihvaća komunikaciju elektronskim putem, čime prihvaća da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su mu dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

Odabirom opcije Prijava na Newsletter korisnik daje tvrtki VIVA d.o.o. suglasnost da ga elektronskim putem uključi u marketinške i ostale aktivnosti tvrtke VIVA d.o.o.

AUTORSKA PRAVA

Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web stranica isključivo vlasništvo VIVA d.o.o, odnosno  da VIVA d.o.o. ima i zadržava pravo korištenja.

Korisniku nije dozvoljeno kopiranje, citiranje, presnimavanje, objavljivanje, distribuiranje ili bilo koji drugi način korištenja sadržaja web stranica bez dopuštenja VIVA d.o.o.,  a u skladu sa Zakonskim propisima Republike Hrvatske koji uređuju zaštitu intelektualnog vlasništva.

Ukoliko je to izričito dopušteno na web stranicama, korisnik će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje.
U tom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.

Ostale internet stranice

Kada „VIVA Web shop“ odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugim web stranicama drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Uvjeti kupnje u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

NADLEŽNOST SUDA

Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Varaždinu.

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Izjavu o privatnosti u pročitajte ovdje

 

Košarica
Scroll to Top